Reeks RFCHAR

Veiligheidsbouten anti-uithaking.

Meer informatie


Newsletter

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE NV PAUMELLES LIEGEOISES


Artikel 1

1. Om de kwaliteit van haar producten doorlopend te verbeteren behoudt de NV PAUMELLES LIEGEOISES zich het recht voor om de technische kenmerken van haar fabricaten op elk ogenblik en zonder kennisgeving te wijzigen.

2. De schetsen, foto's, illustraties en teksten in de catalogussen, op de website en in andere communicatiedragers zijn louter indicatief en vormen geen verbintenis vanwege de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

3. Elke reproductie of voorstelling, ook gedeeltelijk, door middel van om het even welk procedé, van schetsen, foto's, illustraties en teksten van de catalogussen, de website of andere communicatiedragers zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toelating van de NV PAUMELLES LIEGEOISES is verboden.


Artikel 2 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de NV PAUMELLES LIEGEOISES en haar professionele klanten, hierna "de Klanten" of "de Klant" genoemd. In het uitzonderlijke geval dat de NV PAUMELLES LIEGEOISES precontractuele of contractuele betrekkingen zou aangaan met één of meer consumenten in de betekenis van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, zal worden afgeweken van deze algemene voorwaarden om de effectiviteit van de door deze wet bepaalde consumentenbescherming te verzekeren.

2. De bestellingen bij de NV PAUMELLES LIEGEOISES en de door de NV PAUMELLES LIEGEOISES behandelde opdrachten worden uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de toepassing alle bepalingen uitsluit die voorkomen in of op alle documenten, van welke aard ook, die uitgaan van de Klanten, indien deze bepalingen strijdig zouden zijn met deze algemene voorwaarden of deze zouden uitbreiden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

3. De Klanten en de NV PAUMELLES LIEGEOISES erkennen elkaar als professionele vaklui met deskundigheid betreffende de producten, het materieel en de diensten die worden verkocht.


Artikel 3 - Bestellingen

Elke bestelling moet schriftelijk gebeuren. De verkoop komt pas tot stand wanneer de NV PAUMELLES LIEGEOISES de bestelling aanvaardt. Deze aanvaarding mag in geen geval verondersteld worden.


Artikel 4 - Prijzen en commerciële voorwaarden

1. De prijzen die worden vermeld in de catalogussen, in de tarieven, op de website en de sites voor e-commerce van de NV PAUMELLES LIEGEOISES zijn uitgedrukt in euro en zonder BTW. Tenzij anders overeengekomen, gelden de prijzen vanaf de magazijnen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

2. Commerciële voorwaarden die door de technisch-commerciële vertegenwoordigers van de NV PAUMELLES LIEGEOISES aan de klanten zouden worden toegestaan, moeten schriftelijk worden bevestigd. Alleen schriftelijk door de NV PAUMELLES LIEGEOISES bevestigde aanbiedingen zijn rechtsgeldig in het geval van geschillen betreffende de commerciële voorwaarden.


Artikel 5 - Kosten

1. De eventuele leveringskosten zijn voor rekening van de Klant.

2. De goederen kunnen ook express worden verzonden. In dat geval zijn de inherente kosten van dit vervoer voor rekening van de Klant.

3. Alle kosten voor transportformaliteiten, controles, visa, douane, specifieke verpakkingen zijn voor rekening van de Klant en worden hem gefactureerd.


Artikel 6 - Betaling

1. Behoudens in het contract of in deze algemene voorwaarden vermelde andersluidende bepalingen zijn alle door de NV PAUMELLES LIEGEOISES uitgegeven facturen betaalbaar in euro. De tussenpersonen, vertegenwoordigers of onderaannemers van de NV PAUMELLES LIEGEOISES zijn in geen geval gemachtigd om betalingen van Klanten te ontvangen en/of er kwijting voor te geven.

2. Er kan een korting van 2% voor vervroegde betaling worden toegepast, afhankelijk van de bijzondere bepalingen. Deze korting wordt vermeld op de factuur. Indien een korting wordt toegepast is alleen de BTW die met de effectief betaalde prijs overeenkomt aftrekbaar.

3. Bij verkoop voor export zijn de goederen te betalen voor ze worden verzonden, of worden ze betaald met een onherroepelijke en bevestigde kredietbrief op een in België actieve bank van eerste rang.

4. Het volledige of gedeeltelijke verzuim om een factuur op haar vervaldag te betalen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling leiden tot:

- een achterstalligheidsinterest van 12% per jaar.

- deze interest van 12% zal worden vervangen door de in artikel 5 van de wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interest, indien deze hoger zou zijn.

- een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde saldo, met een minimum van € 250.

- een vergoeding voor de inningskosten volgens artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

5. In afwijking van punt 4 van dit artikel zal het volledige of gedeeltelijke verzuim om de factuur op haar vervaldag te betalen, indien de Klant de hoedanigheid bezit van consument in de betekenis van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot:

- een achterstalligheidsinterest van 12% per jaar.

- een vaste schadevergoeding van 10% van het onbetaalde saldo.

De in de vorige alinea bedoelde boeten zijn ook van toepassing op de NV PAUMELLES LIEGEOISES indien zij zou verzuimen haar verplichtingen tegenover de Klant/consument uit te voeren.

6. Alle betwistingen van een factuur moeten met motivering worden gericht aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES binnen de 7 kalenderdagen vanaf de factuurdatum, middels aangetekend schrijven of per fax. Na deze termijn zal de betwisting niet ontvankelijk zijn.


Artikel 7 - Leveringstermijnen

1. De aan de Klanten meegedeelde leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Een vertraging tegenover de indicatieve leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot de annulering van de verkoop.

2. Indien de vertraging van de leveringstermijn echter de 30 kalenderdagen overschrijdt, dan kan de Klant het verkoopcontract eenzijdig opzeggen na het verstrijken van 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling die hij per aangetekend schrijven aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES richtte, indien de NV PAUMELLES LIEGEOISES binnen deze termijn van 15 dagen verzuimt te leveren.


Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud – Overdracht van risico

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de NV PAUMELLES LIEGEOISES tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en eventuele interesten en schadevergoedingen. Indien de verschuldigde sommen niet worden betaald, kan de NV PAUMELLES LIEGEOISES de verkochte goederen op kosten van de Klant terugnemen.

2. Tot de volledige betaling van de prijs mag de Klant de goederen niet wederverkopen, niet in pand geven en niet gebruiken voor om het even welke borgstelling zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de NV PAUMELLES LIEGEOISES. De Klant verbindt zich ertoe de NV PAUMELLES LIEGEOISES op de hoogte te brengen van elke beslaglegging door derden op geleverde producten waarvan de prijs niet volledig betaald is. De Klant verbindt zich er ook toe de NV PAUMELLES LIEGEOISES op de hoogte te brengen indien de producten zouden worden opgeslagen op een plaats die door de Klant of door een derde wordt gehuurd; de Klant zal de gegevens van de verhuurder dan meedelen aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

3. De risico's worden overgedragen op de Klant zodra de verkochte goederen ter beschikking worden gesteld van de Klant, zijn mandatarissen of de vervoerder.


Artikel 9 – Transport - Ontvangst en klachten

1. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de Klant-bestemmeling.

2. Bij een betwisting op het ogenblik van de levering door de vervoerder moet de ontvanger, op straffe van onontvankelijkheid van zijn aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES gerichte klacht:

- Het vastgestelde probleem noteren op de leveringsbon van de vervoerder: nat pakket, beschadigd pakket, ontbrekend pakket enz. De Klant zal in geen geval het voorbehoud van de hypothese van het uitpakken gebruiken (bijvoorbeeld door de termen "onder voorbehoud van uitpakken" te noteren).

- Het op de leveringsbon genoteerde voorbehoud binnen de drie dagen middels een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs schriftelijk bevestigen aan de vervoerder en niet aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES. Hij moet de NV PAUMELLES LIEGEOISES een kopie van dit schrijven sturen.

- Het origineel van de leveringsbon zo snel mogelijk naar de NV PAUMELLES LIEGEOISES sturen, samen met de kopie van het aan de vervoerder gerichte aangetekende schrijven.

3. Indien de Klant zich niet stipt aan deze formaliteiten houdt, zal zijn klacht tegenover de NV PAUMELLES LIEGEOISES niet ontvankelijk zijn.

4. De Klant moet de geleverde producten bij de levering onmiddellijk controleren, om hun conformiteit met de in het verkoopcontract vermelde producten en de eventuele aanwezigheid van zichtbare gebreken na te gaan. De Klant moet elk gebrek aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES signaleren binnen een termijn van drie werkdagen (zeven werkdagen indien de Klant een consument is in de betekenis van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming) na de ontvangst van de producten. Hij moet alle bewijsstukken voorleggen die de echtheid van het gebrek staven. Indien de Klant een zichtbaar gebrek niet binnen de drie werkdagen na de ontvangst van de producten aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES signaleert, wordt hij verondersteld het gebrek te aanvaarden. De Klant moet bovendien de NV PAUMELLES LIEGEOISES de mogelijkheid geven om het gebrek vast te stellen en desgevallend te verhelpen.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. Behoudens kwade trouw, ernstige fout of verzuim om een essentiële verplichting van het contract uit te voeren, kan de NV PAUMELLES LIEGEOISES niet aansprakelijk worden gesteld.

2. Bovendien bezitten de professionele Klanten een expertise met betrekking tot de producten die de NV PAUMELLES LIEGEOISES verkoopt, zodat de Klant de volledige aansprakelijkheid draagt voor de keuze van het product, de manier waarop het wordt geïntegreerd en zijn goede gebruik volgens de regels van de kunst en de geldende reglementen.

3. De partners erkennen uitdrukkelijk dat de verplichtingen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES middelenverbintenissen zijn. De NV PAUMELLES LIEGEOISES is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het door de Klant verwachte eindresultaat.


Artikel 11 - Overmacht - Toeval - Onvoorzienbaarheid

1. In het geval van overmacht of toeval, nl. indien een gebeurtenis die niet afhankelijk is van de wil van de NV PAUMELLES LIEGEOISES de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de verplichtingen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES verhindert, zal zij ontslagen zijn van haar verplichtingen, zonder schadevergoeding van om het even welke aard.

2. Voor de toepassing van deze bepaling beschouwt men onder meer de volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht of toeval die de uitvoering van de verplichtingen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES opschorten of ongedaan maken: brand, natuurrampen en uitzonderlijke klimaatgebeurtenissen, arbeidsconflicten bij onderaannemers of leveranciers, uitzonderlijke moeilijkheden of de onmogelijkheid om de transportmiddelen en -kanalen te gebruiken, bevelen of opdrachten van Belgische of buitenlandse openbare overheden, ongevallen die de productie en de opslag van de productie beïnvloeden, de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de bevoorrading, het in gebreke blijven van de vervoerder, machinebreuk, oorlog, daden van derden of elke externe gebeurtenis die van aard is om de uitvoering van de aangegane verbintenissen te vertragen of te verhinderen.

3. Indien de uitvoering van de verplichtingen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES als gevolg van omstandigheden buiten haar wil wordt verhinderd of duurder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de NV PAUMELLES LIEGEOISES en de Klant zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden, met het oog op het herstel van het contractuele evenwicht binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving van deze omstandigheden door de NV PAUMELLES LIEGEOISES aan de Klant. Indien binnen deze termijn geen akkoord wordt bereikt, kan elke partij het contract eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding van om het even welke aard.


Artikel 12 - Overdracht en onderaanneming

De NV PAUMELLES LIEGEOISES behoudt zich het recht voor om de rechten die voortvloeien uit het contract en deze algemene voorwaarden zonder het akkoord van de Klant over te dragen en in onderaanneming te geven.


Artikel 13 - Opzegging

Indien een van de partijen één of meer van haar essentiële verplichtingen niet uitvoert, en indien zij dit niet binnen de 15 dagen na de verzending van een ingebrekestelling rechtzet, kan de andere partij de overeenkomst eenzijdig opzeggen, ten nadele van de partij die in gebreke is, onverminderd haar recht om schadevergoeding te eisen voor het nadeel dat zij door het verzuim van de uitvoering heeft geleden.


Artikel 14 - Varia

1. Geen enkele afwijking of afstand van een bepaling van deze algemene voorwaarden mag niet worden beschouwd als een afstand van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van toepassing blijven.

2. Indien op verzoek van de Klant een factuur op naam van een derde wordt opgesteld, zijn de Klant en de derde hoofdelijk verplicht deze schuld tegenover de NV PAUMELLES LIEGEOISES te betalen.

3. De nietigheid of ontoepasselijkheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, van de bestekken of de contracten, heeft geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe om desgevallend de nietige of ontoepasselijke bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de inhoud van de nietige of ontoepasselijke bepaling zo goed mogelijk benadert. Indien de partijen hier niet in slagen blijven de andere bepalingen hoe dan ook volledig geldig en toepasselijk.


Artikel 15 - Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden en alle contracten of bestekken waarop ze betrekking hebben worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht.


Artikel 16 - Bevoegde jurisdicties

Elk geschil over de onderhandeling, de totstandkoming, de uitvoering of de ontbinding van de contractuele betrekkingen tussen de NV PAUMELLES LIEGEOISES en de Klant zal, indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken en tribunalen van Luik (België).