ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE NV PAUMELLES LIEGEOISES

Artikel 1

 

1. Om de kwaliteit van haar producten te blijven verbeteren behoudt de NV PAUMELLES LIEGEOISES zich het recht voor op elk ogenblik en zonder verwittiging de technische kenmerken van haar vervaardigde producten te wijzigen.

2. De schetsen, foto’s, illustraties en teksten opgenomen in de catalogi, op de website of elke andere communicatiedrager zijn louter indicatief en leiden geenszins tot enige verbintenis in hoofde van de NV LES PAUMELLES LIEGEOISES.

3. Elke reproductie of voorstelling, zelfs gedeeltelijk, door eender welk procedé, van schetsen, foto’s illustraties en teksten van catalogi, website of andere communicatiedragers zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de NV PAUMELLES LIEGEOISES is verboden.

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden.

 

1. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van de handelsrelaties tussen de NV PAUMELLES LIEGEOISES en haar professionele klanten, hierna genoemd “de klanten” of “de klant”. Ingeval de NV PAUMELLES LIEGEOISES uitzonderlijk ertoe gebracht zou worden precontractuele en/of contractuele relaties aan te gaan met één of meerdere consument(en) (hierna genoemd “consument”) in de zin van artikel I.1. 2° van Boek VI van het Wetboek van Economisch recht , worden afwijkingen aangebracht aan huidige algemene voorwaarden om de doeltreffendheid van de bescherming van de   consument voorzien door die wetgeving te verzekeren.

2. De bestellingen geplaatst bij de NV PAUMELLES LIEGEOISES et de aanbestedingen behandeld door de NV PAUMELLES LIEGEOISES worden uitsluitend beheerst door huidige algemene voorwaarden, waarvan de toepassing leidt tot de uitsluiting van alle bedingen op elk document van eender welke aard uitgaande van de klanten, in zoverre de bedingen strijdig zouden zijn met huidige algemene voorwaarden of huidige algemene voorwaarden zouden aanvullen zonder de uitdrukkelijke en geschreven instemming van de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

3. De klanten en de NV PAUMELLES LIEGEOISES erkennen elkaar wederzijds de hoedanigheid van professionelen  die een expertise bezitten betreffende de producten, het materiaal en de geleverde diensten.

 

Artikel 3 – Bestellingen.

 

Alle bestellingen moet schriftelijk worden geplaatst. De verkoop komt slechts tot stand bij de aanvaarding van de bestelling door de NV PAUMELLES LIEGEOISES. Die aanvaarding kan in geen geval vermoed worden.

 

Artikel 4 – Prijs en handelsvoorwaarden.

 

1. De prijzen in de catalogi, tarieven, website en elektronische handelwebsites van de NV PAUMELLES LIEGEOISES zijn vermeld in euro en exclusief BTW. Behoudens andersluidend beding gelden de prijzen bij vertrek vanuit de opslagplaatsen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

2. De handelsvoorwaarden die zouden worden toegekend door de technisch-commerciële attachés van de NV PAUMELLES LIEGEOISES aan haar klanten moeten verplicht schriftelijk worden bevestigd.  Enkel de door de NV PAUMELLES LIEGEOISES schriftelijk bevestigde offertes zijn geldig ingeval van geschil over de handelsvoorwaarden.

 

Artikel 5 – Kosten.

 

1. De eventuele leveringskosten vallen ten laste van de klant.

2. De goederen kunnen eveneens per express verzonden worden. In dat geval vallen de portkosten verbonden aan die verzendwijze ten laste van de klant.

3. Alle kosten met betrekking tot de transport-, controle-, visa-, douaneformaliteiten en de specifieke verpakkingsformaliteiten vallen ten laste van de klant en worden hem dan ook in rekening gebracht.

 

Artikel 6 – Betaling.

 

1.  Behoudens andersluidende bepalingen in de overeenkomst of in huidige algemene verkoopsvoorwaarden, zijn alle facturen uitgaande van de NV PAUMELLES LIEGEOISES betaalbaar in euro, contant, zonder disconto, op de maatschappelijke zetel van de NV PAUMELLES LIEGEOISES. In geen geval zijn de tussenpersonen, vertegenwoordigers of onderaannemers van de NV PAUMELLES LIEGEOISES gemachtigd om betalingen van de klanten te ontvangen en/of geldig kwijting ervan te verlenen.

2. Betalingen per cheque worden niet aanvaard.

3. Een disconto van 1% kan nochtans worden toegepast op grond  van de bijzondere voorwaarden en vrij bepaald door de NV PAUMELLES LIEGEOISES, ingeval van voorafbetaling. Het disconto staat vermeld op de factuur. Ingeval van aftrek van een disconto, opent enkel de BTW overeenstemmend met de werkelijk betaalde prijs het recht op aftrek. In afwijking van hetgeen voorafgaat, wordt geen disconto toegestaan op de eerste factuur uitgebracht ten aanzien van een nieuwe klant, noch op de facturen waarvan het bedrag van minder dan 350 euro exclusief BTW bedraagt. 

4. Ingeval van verkoop voor export, zijn de goederen betaalbaar vòòr hun verzending of bij onherroepelijke en door een vooraanstaande in België actieve Bank bevestigde kredietbrief .

5. De gehele of gedeeltelijke wanbetaling van elke factuur op haar vervaldag leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot:

- moratoire intresten aan een intrestvoet van  12 % per jaar

- die intrestvoet van 12 % per jaar wordt vervangen door de intrestvoet voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze intrestvoet hoger is.

- Een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het onbetaalde saldo met een minimum van € 250.

- Een schadevergoeding voor invorderingskosten conform artikel 6 van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ingeval moratoire intresten verschuldigd zijn overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

5. In afwijking van punt 4 van huidig artikel, wanneer de klant een consument is, leidt de gehele of gedeeltelijke wanbetaling van elke factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot:

- moratoire intresten aan de intrestvoet van 7 % per jaar

- een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het onbetaalde saldo

De vergoedingen vermeld in de vorige alinea zijn eveneens van toepassing op de NV PAUMELLES LIEGEOISES ingeval zij in gebreke zou blijven haar verbintenissen ten aanzien van de Klant consument na te leven.

6. Elke betwisting betreffende factuur moet worden gemotiveerd en per aangetekend schrijven of fax gericht aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES binnen de 7 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Die termijn wordt gebracht op 15 werkdagen indien de klant een consument is. Eenmaal deze termijn verstreken, is de betwisting niet meer ontvankelijk.

 

Artikel 7 – Leveringstermijn.

 

1. De leveringstermijnen die meegedeeld worden aan de klanten zijn steeds indicatief. Een vertraging ten opzichte van de indicatieve leveringstermijn kan niet leiden tot de annulering van de verkoop.

2. Nochtans, indien de vertraging in de levering meer dan 30 kalenderdagen bedraagt, heeft de klant het recht om eenzijdig een einde te stellen aan de verkoopovereenkomst bij het verstrijken van een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de ontvangst van ingebrekestelling die hij zal hebben gericht aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES bij een per post aangetekend schrijven en indien deze in gebreke gebleven de levering te verrichten binnen deze termijn van 15 kalenderdagen.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud - overdracht van de risico’s.

 

1. De geleverde goederen blijven eigendom van de NV PAUMELLES LIEGEOISES tot een volledige betaling van de prijs in hoofdsom, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Bij gebrek aan betaling van de verschuldigde bedragen, heeft de NV PAUMELLES LIEGEOISES het recht om de verkochte goederen terug te nemen op kosten van de klant.

2. Tot de volledige betaling van de prijs, mag de klant ze niet doorverkopen, noch ze in pand te geven, noch ze aan te wenden voor eender welke zekerheid zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de NV PAUMELLES LIEGEOISES. De klant verbindt zicht ertoe de NV PAUMELLES LIEGEOISES te op de hoogte te brengen van elk beslag gelegd door derden op geleverde producten waarvan de prijs nog niet volledig betaald werd. Evenzo verbindt de klant zich ertoe de NV PAUMELLES LIEGEOISES te informeren wanneer de producten zouden worden opgeslagen op een plaats gehuurd door de klant of door een derde en zal hij de gegevens van de verhuurder meedelen aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

3. De risico's worden overgedragen aan de klant zodra de verkochte goederen ter beschikking worden gesteld van de klant, van zijn lasthebbers of van de transporteur. Ingeval van overeenkomst afgesloten met een consument, is artikel VI.44 van het Wetboek van economisch recht van toepassing.

 

Artikel 9 – Transport - ontvangst en klachten.

 

1. Het transport van goederen gebeurt steeds op risico van de Klant- bestemmeling.

2. Ingeval van geschil omtrent de levering verricht door de transporteur, is de bestemmeling verplicht, op straffe van ontvankelijkheid van zijn klacht gericht aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES:

- het vastgestelde probleem op te schrijven op het leveringsontvangstbewijs van de transporteur (bijvoorbeeld: nat pakket, gebroken pakket, ontbrekend pakket, enz…). In geen enkel geval mag de Klant zich de hypothese van het uitpakken voorbehouden (bijvoorbeeld door het aanbrengen van de vermelding “onder voorbehoud van uitpakking”;

- binnen de drie werkdagen volgend op de levering, de voorbehouden vermeld op het ontvangstbewijs te bevestigen aan de transporteur en niet aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs waarvan een kopie zal worden gericht aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

- binnen de beste termijn het origineel van het ontvangstbewijs van de levering, evenals een kopie van het aangetekend schrijven gericht aan de transporteur aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES over te maken.

3. Bij gebreke in hoofde van de Klant nauwgezet het geheel van deze formaliteiten te hebben nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de klacht die hij zou richten aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

4. De klant moet de geleverde producten onmiddellijk op het ogenblik van de levering controleren om hun conformiteit met de in de verkoopovereenkomst voorziene producten en de aanwezigheid van elk zichtbaar gebrek na te gaan. De klant moet het bestaan van elk gebrek meedelen aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES binnen een termijn van drie werkdagen volgend op de ontvangst van de producten en alle verantwoordingselementen die de realiteit van het gebrek aantonen, bijbrengen. Die termijn wordt gebracht op 15 werkdagen indien het gaat om een consument. Bij gebrek aan melding aan de NV PAUMELLES LIEGEOISES van de aanwezigheid van een zichtbaar gebrek binnen de drie werkdagen volgend op de ontvangst van de producten, bestaat er een vermoeden van aanvaarding van het gebrek in hoofde van de Klant. De Klant moet bovendien de NV PAUMELLES LIEGEOISES de mogelijkheid bieden om dit gebrek vast te stellen en, in voorkomend geval, hieraan te verhelpen. Huidige bepaling doet geen afbreuk aan de waarborg op de consumptiegoederen waarover de consument beschikt in toepassing van de artikels 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk wetboek.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid.

 

1. Behoudens bedrog, grove schuld of niet-uitvoering van een essentiële verbintenis van de overeenkomst, kan de aansprakelijkheid van de NV PAUMELLES LIEGEOISES niet worden ingeroepen.

2. Bovendien beschikken de professionele Klanten over een expertise betreffende de producten verkocht door de NV PAUMELLES LIEGEOISES zodanig dat de Klant volledig aansprakelijkheid is voor de keuze van het product, de verwerkingsmethode ervan en het goede gebruik ervan, conform de regels der kunst en de toepasbare reglementering.

3. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de verbintenissen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES middelenverbintenissen zijn. In geen geval is de NV PAUMELLES LIEGEOISES op welke manier ook gehouden tot het door de Klant verwachte eindresultaat.

 

Artikel 11 – overmacht – toeval  – onvoorzienbaarheid.

 

1. Ingeval van overmacht of toeval, te weten het voorkomen van een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de NV PAUMELLES LIEGEOISES waardoor de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk wordt, is zij vrijgesteld van haar verbintenissen, zonder schadeloosstelling of vergoeding van eender welke aard.

2. Voor de toepassing van huidig beding, worden onder meer als gevallen van overmacht en van toeval beschouwd en vormen oorzaken van opschorting of uitdoving van de verbintenissen van de NV PAUMELLES LIEGEOISES: brand, natuurrampen en uitzonderlijke klimaatomstandigheden, arbeidsconflicten bij haar onderaannemers en leveranciers, uitzonderlijke moeilijkheden en onmogelijkheden om transportmiddelen en -kanalen te gebruiken, de bevelen of injuncties van Belgische, Europese of buitenlandse overheden, de wijzigingen van de Belgische, Europese of buitenlandse reglementering, de ongevallen met weerslag op de productie en op de opslag van de producten, de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de bevoorrading, de mankementen van de transporteur, machinebreuk, oorlog, de handeling van een derde of elke externe gebeurtenis die de uitvoering van de aangegane verbintenissen kan vertragen, verhinderen…

3. Indien omwille van omstandigheden onafhankelijk van haar wil, de NV PAUMELLES LIEGEOISES vaststelt dat de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk of eenvoudigweg duurder of moeilijker is geworden, verbinden de NV PAUMELLES LIEGEOISES en haar Klant zich ertoe te goeder trouw en loyaal een wijziging van de contractuele voorwaarden te onderhandelen om het contractuele evenwicht te herstellen binnen een termijn van 30 kalenderdagen volgend op de kennisgeving van de omstandigheden door de NV PAUMELLES LIEGEOISES aan de Klant. Bij gebrek aan akkoord binnen voormelde termijn, heeft elk van beide partijen het recht om eenzijdig een einde te stellen aan de overeenkomst zonder vergoeding van welke aard ook.

 

Artikel 12 - overdracht en onderaanneming.

 

De NV PAUMELLES LIEGEOISES behoudt zich het recht voor het geel of een gedeelte van haar rechten voortvloeiend uit de overeenkomst en uit huidige algemene voorwaarden over te dragen of in onderaanneming te geven zonder de toestemming van de klant.

 

Artikel 13 – Privacybeleid

 

De klanten erkennen kennis te hebben genomen van het Privacybeleid van de NV PAUMELLES LIEGEOISES (waarvan een copie in bijlage gehecht is of raadpleegbaar is op de website: « https://www.paumelles-liegeoises.com »), hiervan de bepalingen te hebben begrepen en de inhoud hiervan volledig te hebben aanvaard. »

 

 

Artikel 14 – Varia.

 

1. Elke afwijking of verzaking aan een bepaling van huidige algemene voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verzaking aan de andere bedingen van die algemene voorwaarde die volledig van kracht blijven.

2. Indien de factuur wordt opgesteld op naam van een derde op verzoek van de Klant, zijn de Klant en de derde solidair gehouden tot de betaling van deze schuld ten aanzien van de NV PAUMELLES LIEGEOISES.

3. De nietigheid of de niet-toepasselijkheid van één van de bedingen van huidige algemene voorwaarden, van offertes of van overeenkomsten, kan de geldigheid en de toepassing van de andere bedingen niet aantasten. In voorkomend geval verbinden partijen zich er toe het nietige of niet-toepasselijke beding te vervangen door een geldig beding dat het dichtst aansluit bij het nietige of niet-toepasselijke beding. Indien de partijen hier niet in slagen, behouden de andere bedingen desondanks hun volledige geldigheid en blijven ze van kracht.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht.

 

De algemene voorwaarden, evenals elke overeenkomst of offerte waarop zij van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

Artikel 16 - Bevoegde rechtsmachten.

 

Elk geschil met betrekking tot de onderhandelingen, de vorming, de uitvoering of de ontbinding van de contractuele verhoudingen tussen de NV PAUMELLES LIEGEOISES en de Klant valt, bij gebrek aan minnelijke regeling, onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Luik, afdeling Luik ( België ). Indien het geschil een consument betreft, wordt de bevoegdheid van de rechtsmacht bepaald in toepassing van artikel 624, 1°, 2° of 4° van het gerechtelijk wetboek.